Obnova rodinných domov s podporou štátu 

Obnova rodinných domov je súčasť krokov, ktoré Slovensko robí v súvislosti s klimatickou a energetickou krízou. Jej cieľom je poskytnúť príspevok na obnovu domu tridsiatim tisícom starších domov, aby bola znížená ich energetická náročnosť. Ako o tento príspevok požiadať? 

Obnova rodinnych domov

Obnova rodinných domov postavených pred rokom 2013

Rodinné domy, ktoré boli postavené pred rokom 2013, zväčša nevyhovujú požiadavkám na energetickú úspornosť. Ich náklady na vykurovanie sa, spravidla, pohybujú na úrovni o 30 % vyššej, ako je tomu pri energeticky úsporných domoch. To vedie zároveň k vyšším výdavkom domácností na energie. Investícia do znižovania spotreby prinesie nižšie účty a postupne sa tak počas nasledujúcich rokov vráti. Obnova rodinných domov navyše zvýši hodnotu domov, prispeje tiež k znižovaniu emisií a zlepšeniu životného prostredia.

Kto môže požiadať o príspevok na obnovu domu

O príspevok na obnovu domu môžu požiadať všetci spoluvlastníci rodinného domu. Žiadateľ (spoluvlastník, ktorý žiada o príspevok) musí byť občanom EÚ a mať trvalý pobyt v tomto rodinnom dome ešte pred zverejnením výzvy. Ak sa jedná o skupinu žiadateľov, stačí, aby aspoň jeden z nich mal v dome trvalý pobyt.

O zvýhodnenú mieru podpory môže žiadať žiadateľ s trvalým pobytom v danom dome, ktorý:

  1. Má v osobnej starostlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou je, aby dieťa malo trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.
  2. Žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou a aspoň štyri deti majú trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.

Žiadateľ musí splniť aj nasledovné podmienky:

  • musí byť spôsobilý na právne úkony
  • je vlastníkom (bezpodielovým alebo podielovým spoluvlastníkom) domu,
  • nebol právoplatne odsúdený na činy finančného charakteru
  • nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na poistení do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
  • nie je proti nemu vykonávaná exekúcia
  • má vlastný bankový účet (číslo sa uvádza v žiadosti).

Kontaktujte nás!

Potrebujete poradiť v oblasti stavby?

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.