Inžinierska činnosť

Inžinierskou činnosťou sa rozumie najmä služba v rámci prípravy a realizovaní stavieb, pri ktorej sa investor (stavebník) nechá zastupovať v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami. Ide prevažne o zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov odborných posudkov a stanovísk. Investor je zastupovaný pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní. V rámci inžinierskej činnosti sa tiež realizuje konanie na výber dodávateľa stavby a zabezpečujú sa podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 

inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov
* získavanie podkladov pre projektantov (hydrogeologické prieskumy, geodetické práce, podmienky pripojenia na inžinierske siete, územno-plánovacie informácie)
* územného rozhodnutie
* stavebného povolenie
* kolaudačného rozhodnutie
* všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
* ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby
* povolenie k odstráneniu stavby
* odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
* sprostredkovanie stavebného a technického dozoru

Kontaktujte nás! 

Hľadáte skvelú službu inžinierskej činnosti? kontaktujte nás!

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.